Cookie beleid TAVV

De website van TAVV is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen
1. De vereniging genaamd Ter Aarse Voetbal Vereniging kortweg TAVV, hierna te noemen "de vereni­ging" is bij notariële akte opgericht op 1 juni 1949  en is gevestigd te Ter Aar.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbre­kelijke samen­hang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewij­zigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 25 oktober 2002.

Artikel 2: Leden
De vereniging bestaat uit: pupillen, junioren, senioren, trainende leden, rustende leden, leden van verdienste en ereleden. In alle categorieën geldt dat dit zowel mannen als vrouwen kunnen zijn. Pupillen zijn die leden vanaf 6 jaar die de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt. Junioren zijn die leden vanaf 13 jaar die de leeftijd van 19 jaar nog niet hebben bereikt. Senioren zijn leden vanaf 19 jaar en ouder. De peildatum voor de leeftijden is in alle gevallen 1 januari van het lopende jaar. Trainende leden zijn leden die wel trainen maar niet deelnemen aan wedstrijden. Rustende leden zijn leden die niet meer trainen of deelnemen aan wedstrijden.

Artikel 3: Leden van verdienste en ereleden
1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere ver­diensten jegens de vereni­ging door het bestuur als zodanig zijn be­noemd.
2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene verga­dering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtin­gen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "ere­voorzitter" is verleend.
3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoor­zit­ter worden benoemd door de algemene vergadering met ten­minste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.
 
Artikel 4: Donateurs
1. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegela­ten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door of namens het bestuur.

Artikel 5: Lidmaatschap
1. De aanmelding gebeurd door invulling, dagtekening en onder­tekening van een door de secretaris te verstrekken aan­mel­dingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboor­tedatum, tele­foonnummer, e-mailadres, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laat­ste 5 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formu­lier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegen­woordi­ger. Het bestuur kan vragen, dat de in het formulier ver­strekte gegevens door deugde­lij­ke bewijzen worden ge­staafd en vanaf 16 jaar is een identiteitsbewijs verplicht.
2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastge­steld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
3. Het bestuur zorgt er voor dat degenen die als pupillen-, junioren-, of seniorenlid tot de vereniging worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
 
Artikel 6: Aanneming van leden
1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toela­ting door of namens de secreta­ris genomen. De secre­taris kan niet eigen­mach­tig iemand het lidmaat­schap weigeren, In die gevallen beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
2. Van de toelating wordt mededeling gedaan in het clubor­gaan.
 
Artikel 7: Rechten en plichten van leden
Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht  de statuten en het huishoudelijk reglement in te zien.
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenver­ga­deringen.
4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en over het resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.
6. Zij hebben de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contribu­tie. De wijze waarop dit dient te gebeuren wordt door het bestuur vastgesteld.
8. zij hebben de plicht, indien gevraagd, en bij toerbeurt “vrijwillige” taken uit te voeren. Bedoeld wordt hiermee het fluiten van wedstrijden, het schoonmaken van kantine en kleedkamers of het draaien van kantinediensten.
9. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen com­mis­sies gegeven richtlijnen.
10. Indien bovenstaande plichten niet worden nagekomen kan het bestuur een sanctie opleggen in de vorm van een taakstraf, schorsing of boete. De sanctie dient in verhouding te staan tot de niet nagekomen verplichting.

Artikel 8: Straffen
1.   In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de K.N.V.B., waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het begin­sel van hoor en weder­hoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begelei­der, verzor­ger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommis­sie van de KNVB. wordt afge­daan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

Artikel 9: Normen en waarden
Het bestuur stelt samen met de leden de normen en waarden binnen de vereniging vast en draagt zorg voor de handhaving daarvan. De gedragregels van TAVV worden in een apart document vastgelegd.
 
Artikel 10: Clubkleuren
Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:
Shirt: Blauw / wit vertikaal gestreept,  broek: Wit,  kousen: Blauw met witte rand.

Artikel 11: Bestuur
1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de pen­ning­meester en tenminste 2 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in het huishoudelijk regle­ment of in andere reglementen:
a.   de algemene leiding van zaken;
b.   de uitvoering van de door de algemene vergade­ring genomen beslui­ten;
c.   het toezicht op de naleving van de statuten en regle­men­ten;
d.   benoeming, ontslag en schorsing van commissie of personen actief bij de vereniging.
3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per 4 weken volgens een vooraf vastge­steld rooster, met uitzondering van de maan­den juni en juli. Daarenbo­ven verga­dert het be­stuur zo dikwijls als de voorzitter of tenmin­ste 3 leden van het be­stuur dit wensen.
4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de be­stuursle­den te zijn, terwijl een verga­dering op verzoek van be­stuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de be­stuursleden aanwezig is. Over perso­nen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken monde­ling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerder­heid van stemmen genomen.
6. Indien de stemmen staken, telt de stem van de voorzitter dubbel.
 
Artikel 12: Dagelijks bestuur
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen aangaande personeelszaken of die welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende be­stuurs­vergade­ring mede.
 2. Taken van de voorzitter:
 • geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele vereni­gingsleven;
 • heeft personeelszaken van de betaalde trainers in zijn takenpakket;
 • is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woord­voer­der, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurs­lid heeft overge­dragen.
3. Taken van de secretaris:
 • voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, onderte­kent alle van hem uitgaande stukken, is ver­plicht afschriften ervan te houden en deze evenals de inge­komen stukken te bewaren.
 • heeft het beheer over het archief en is aan­sprakelijk voor goederen die hem zijn toever­trouwd;
 • zorgt voor het bijeenroepen van bestuurs- en bijzondere- of algemene ledenvergaderingen;
 • zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvul­lin­gen in de statuten en reglementen;
 • houdt een voor leden toegankelijke lijst bij of laat deze bijhouden, waarin de na­men en adres­sen van alle leden, leden van verdienste en ereleden zijn opgeno­men.
4.   Taken van de penningmeester:
 • beheert de gelden van de vereniging;
 • zorgt voor het innen van de aan de vereniging toeko­mende gel­den en draagt zorg voor alle door het be­stuur en de algeme­ne vergadering goedge­keurde uitgaven;
 • houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
 • verzorgt afdrachten aan belastingdienst inzake loonbelasting en BTW gelden
 • voert de briefwisseling, voor zover deze be­trekking heeft op de uitvoe­ring van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde ta­ken, ondertekent alle van hem uitgaande stuk­ken, is verplicht afschrif­ten te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge­noemde taken betrekking hebben­de ingekomen stukken te bewaren;
 • bengt in de algemene vergadering verslag uit van de finan­ciële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelo­pen vereni­gingsjaar en een begroting voor het komende verenigings­jaar.

Artikel 13: Bestuursverkiezing
1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkie­zing af. Dit zal geschieden volgens een vastgesteld rooster. Bestuursleden zijn herkiesbaar.
2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de algemene ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaat­stel­ling door stemge­rechtigde leden van de vereniging geopen­d te worden, met vermel­ding van de daaraan verbonden procedu­re.
3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te onder­tekenen door tenminste zeven stemgerech­tigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereid­heidverklaring van de voorgedragen kandidaat.

Artikel 14: Kascontrolecommissie
1. Conform artikel 12, 3e lid van de statuten worden door de alge­mene ledenverga­de­ring de leden van de kascommissie be­noemd.
2. De kascommissie bestaat uit twee leden en een reservelid.
3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden om voorafgaand aan de algemene ledenvergadering de kas de saldi, de boeken en beschei­den van de penning­meester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan de algemene ledenvergadering.
4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechar­geren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergade­ring. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 15: Overige commissies
1. Voor verschillende uitvoerende taken kan het bestuur commissies instellen. De benoeming en ont­slag van de leden ervan en de werkwij­ze van de commis­sie wordt vastgesteld door het bestuur.
2. Er zijn in principe de volgende commissies:
      1. barcommissie
      2. toernooicommissie
      3. activiteitencommissie
      4. Jeugdcommissie
      5. technische commissie
      6. redactie commissie
      7. scheidsrechterscommissie
      8. incidentele commissies voor bijv. feest, bouw,  jubileum of kampioenschap
3. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie vastge­legd.
4. Elke commissie rappor­teert tenminste één keer per kalen­der­jaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het bestuur, tenzij anders is bepaald.
5. Een commissie vergadert zo dikwijls als de coördinator, voorzitter of ten­minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
 
Artikel 16: Contributie
1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergade­ring jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daarvoor in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings­jaar eindigt, blijft niette­min de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 
Artikel 17: Gebouwen van de vereniging
1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toeganke­lijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige medede­ling aan de leden.

Artikel 18: Aansprakelijkheid van de leden
Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroor­zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrok­kene(n) wordt aange­toond.

Artikel 19: Wedstrijden
1. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhinde­ring is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider, trainer of de aanvoerder van het desbe­treffende team.
2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door of namens het bestuur. De leider is de eerst verantwoordelij­ke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij of zij  rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.
3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorge­schreven kleding te verschijnen.
4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrij­den te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoer­der en de leider.
5. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging of teams te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrij­den.

Artikel 20: Clubblad
Het clubblad verschijnt 10 x per jaar. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereni­ging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aange­we­zen bestuurs­lid plaats­nemen.  
 
Artikel 21: Sponsoring
Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.
 
Artikel 22: Wijziging van het huishoudelijk reglement
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedra­gen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestel­de wijziging van het huis­houde­lijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergade­ring in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezon­den.
3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.
 
Artikel 23: Slotbepalingen
1. Ieder lid of commissie heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden in werking na vaststelling door de algemene ledenvergadering en publicatie van het besluit in het clubblad.
 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van T.A.V.V. op 26 maart 2008.
 
Namens het bestuur van T.A.V.V.,
J. dos Santos                                                                         J.C.M. van Veen
Voorzitter                                                                               Secretaris
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!